“ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР” ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.001- 1011-C01, наименование:
Повишаване производствения капацитет на Елика-Елеватор ООД по Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност”, процедура: BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на
производствения капацитет в МСП”, на стойност 1 394 076.51 лв., от които 710 979.02 лв.
европейско и 125 466.88 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е 18
месеца – от 09.02.2016 до 09.08.2017 г.
Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на Елика-Елеватор ООД, чрез
увеличаване производствения капацитет и възможностите за износ на предприятието.
Реализирането на настоящия проект ще подпомогне водещо в сектора си в България експортно
ориентирано машиностроително предприятие да инвестира в модернизиране на
производственото си оборудване и да увеличи производствения си капацитет като фактор за
оптимизиране на неговата производителност и конкурентоспособност на международния пазар.

Документите за участие в процедура открит избор с предмет: “Доставка, инсталиране и пуск в експлоатация на специализирано производствено оборудване за повишаване на производствения капацитет на Елика-Елеватор ООД”

Можете да изтеглите от линковете по-долу:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ДОГОВОР ОП 1

ДОГОВОР ОП 2

ОФЕРТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТА

МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ