“ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-1.001-0440-C01 „Внедряване в производството на Елика-Елеватор на иновативна машина за белене на слънчоглед“по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, на стойност: 1 666 500.00 лв., от които 849 915.00 лв. европейско и 149 985.00 лв. национално дъфинансиране. Безвъзмездната помощ е 60% – 999 900.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, от 18.01.2017 до 18.07.2018 г. Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на Елика-Елеватор ООД, чрез внедряване в производството на иновационни подобрения в машина за белене на слъчогледови семки. Целта ще бъде постигната чрез закупуване на оборудването, което ще гарантира производство на конкурентноспособни машини с висока производителност, гарантирано качество, удовлетворяващи изискванията на пазара и клиентите. В резултат на проекта, посредством внедряването на иновацията ще се осигури икономически ръст на предприятието, значително увеличаване на износа и подобрен имидж на конкурентоспособно, модернизирано предприятие, което е способно веднага да отговори на новите изисквания и промени на пазара.