Елика-Елеватор ООД изпълнява проект BG05M9OP001-1.008-2502-C01 ‘‘Добри и безопасни условия на труд в Елика Елеватор‘‘ по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси‘‘, процедура: BG05M9OP001-1.008 ‘‘ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД‘‘, на стойност: 104 925.00 лв., от които 89 186.25 лв. европейско и 15 738.75 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100% – 104 925. 00 лв. Срокът на изпълнение е 20 месеца, от 12.06.2017 до 31.12.2018 г. Целите на проекта напълно съответстват на целите на процедурата да се подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси, което от своя страна да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. Въвеждането на нови организационни практики за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд ще спомогнат за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители. Планираните дейности ще окажат влияние за запазване здравето на трудещите се и тяхната работоспособност. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основен фактор, които оказва пряко влияние върху работоспособността, респективно производителността на трудещите се. В рамките на проекта се предвижда провеждане на активна политика в областта на опазване на околната среда и ресурсната ефективност.

Дата на публикуване: 27 юни 2017 г.